Phòng chống ma túy

“Chung một quyết tâm – Vì cộng đồng không ma túy”

Bộ VHTTDL triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021

Sáng tạo nghệ thuật phục vụ công tác phòng chống ma túy

Lâm đồng đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống ma túy trong đoàn viên