Nghiên cứu - Trao đổi

Liên kết phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ, phát huy vị thế là đầu tàu du lịch của cả nước

Sinh viên Việt Nam tỏa sáng tại cuộc thi quốc tế về du lịch và khách sạn

Xây dựng tiêu chí, phương pháp đánh giá, triển khai điều tra tài nguyên du lịch

Nâng cao năng suất lao động trong kinh doanh lưu trú tại Việt Nam