Đặt tạp chí

PHIẾU ĐẶT MUA
ẤN PHẨM TẠP CHÍ DU LỊCH NĂM 2022
(Tạp chí Du lịch phát hành 1 kỳ/1tháng và Vietnam Today 1 kỳ/1tháng)
Tên đơn vị, cá nhân đặt mua:
Người liên hệ:
Địa chỉ phát Tạp chí:
Địa chỉ ghi hóa đơn:
Điện thoại cơ quan:
Mã số thuế:

- Giá bìa Tạp chí Du lịch Tết Nhâm Dần

- Thường kỳ (từ tháng 3 - 12/2022)

60.000 đồng/cuốn

30.000 đồng/cuốn

- Giá bìa Vietnam Today Tết Nhâm Dần

- Thường kỳ (từ tháng 3 - 12/2022)

30.000 đồng/cuốn

30.000 đồng/cuốn

Cả năm:

690.000đ/1cuốn/22kỳ/năm

Số lượng đặt mua:
cuốn/kỳ
Đăng ký mua Tạp chí Du lịch thường kỳ từ tháng
/2022 đến tháng/2022
Đăng ký mua Vietnam Today tiếng Anh từ tháng
/2022 đến tháng/2022
Thành tiền:Bằng chữ:
Ngàythángnăm 2021
ĐƠN VỊ ĐẶT MUA
(Ký tên, đóng dấu)