Môi trường

Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường tại các cơ sở lưu trú và các khu, điểm du lịch

Phổ biến về ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch tại Khánh Hòa

Phát động bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch năm 2020

Chuẩn bị sẵn sàng cho Lễ Phát động bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch năm 2020