Thực tiễn - Lý luận

Vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong quản trị kinh doanh điểm đến du lịch

Thành phần tham gia trong tổ chức quản trị kinh doanh điểm đến

Đánh giá các điều kiện phát triển du lịch cuối tuần ở Sơn Tây

Tổ chức quản trị kinh doanh điểm đến du lịch