Văn hóa

Khánh thành Bảo tàng Không gian văn hóa các dân tộc vùng cao nguyên đá Đồng Văn

Tổ chức Giải thưởng quốc gia về thông tin đối ngoại lần thứ 5

Triển lãm “Không gian Di sản văn hóa Việt Nam 2018”

Chuẩn bị hoạt động kỷ niệm 20 năm Hội An, Mỹ Sơn được công nhận Di sản văn hóa thế giới