Nghiên cứu - Trao đổi

Doanh nghiệp du lịch Việt Nam ứng phó với đại dịch COVID-19

Quản lý dữ liệu khách hàng đảm bảo tính cạnh tranh và đạo đức kinh doanh

Hướng tới Hội thảo “Du lịch Việt Nam - phục hồi và phát triển trong bối cảnh mới”

Diễn đàn trực tuyến “Tác động của đại dịch COVID-19 - Hành động quyết liệt của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch” sẽ diễn ra ngày 22/9/2021